/ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูประถมศึกษา
วันที่จัดอบรมสัมมนา
21 ก.ค. 2561
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
โรงแรมบุษย์น้ำทอง
ค่าใช้จ่าย
4,800.00    บาท
จัดโดย
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ : n60kanchornma@kurupatana.ac.th
โทรศัพท์ : 1234567890
เอกสารดาวน์โหลด
-